ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ

Πηγή: Ιστορία της Τεγέας:  Από των Αρχαιοτάτων Χρόνων Μέχρι των Καθ΄Ημάς του Νικολάου Δ. Μωραϊτη, Εν Αθήναις, Τυπογραφείο: Νέα Ελληνική Ηώς, 1932,
σελίδες 648-649.